Clara Size Guide


 
Clara 8 10 12 14 16 18
Chest 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0 132.0
Hem 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
Back 67.5 69.0 70.5 72.0 73.5 75.0
Sleeve Length 81.6 83.0 84.4 85.8 87.2 88.6
Sleeve Hem 20.0 20.0 21.0 21.0 22.0 22.0